Artikel 1.

Algemeen

Artikel 2.

Offertes en aanbiedingen

Artikel 3.

Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 4.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Artikel 5.

Overmacht

Artikel 6.

Betaling en Incassokosten

Artikel 7.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8.

Garanties en onderzoek

Artikel 9.

Aansprakelijkheid

Artikel 10.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 11.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Alwaar opgemaakt 22 oktober 2008 te Vlaardingen, gedeponeerd KvK 3 december 2008